Základné Informácie Technické Informácie Referencie 10 Argumentov

Elektrodynamická dvojkomorová úprava vody

STRUČNÁ INFORMÁCIA

FUNKCIA

Zariadenia CASAPROTECT predstavujú novú generáciu elektrodynamickej úpravy vody. Pracujú na princípe pôsobenia osobitne modulovaných impulzov striedavého elektrického prúdu, ktoré svojím pôsobením na častice uhličitanu vápenatého, rozpustené vo vode iniciujú vznik kryštalických zárodkov CaCO3 , ktoré vzhľadom na svoj energetický potenciál nemajú schopnosť usádzať sa na stenách potrubí a ohrievačov, ale sú unášané k výtoku. Na princípe fyzikálneho javu elektroforézy systém CASAPROTECT iniciuje tvorbu samoobnoviteľných pasívnych protikoróznych vrstiev zložených z kryštálov solí rozpustených vo vode. Kryštály si v upravenej vode zachovávajú svoje vlastnosti po dobu 3 dní (tzv. memory efekt).

Prístroje CASAPROTECT teda

VHODNÝ ROZSAH POUŽITIA

V otvorených systémoch vodovodných a technologických rozvodov všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo tvorby vodného kameňa a korózie. Atypické prípady doporučujeme konzultovať so zastúpením výrobcu.

NEVHODNÝ ROZSAH POUŽITIA

Uzatvorené okruhy, v ktorých voda cirkuluje viac ako 3 dni, systémy, kde sa vyžaduje demineralizovaná voda (napr. parné kotly), odpadné vody, vody s obsahom chemikálií, vody o tvrdosti nižšej ako 50 dH.

KONŠTRUKCIA A ROZSAH DODÁVKY

Prístroj je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, elektronický modul obsahuje computer, ktorý meria okamžitú tvrdosť vody a prispôsobuje impulz úpravy momentálnemu zloženiu vody. Na displeji zobrazí:

V prípade poruchy elektronický modul túto diagnostikuje a vypíše na displeji.

Prístroj sa dodáva z výroby ako kompaktný kus, ktorý montujeme do potrubia pomocou bežných inštalačných tvaroviek.